Szállítási szerződés

 

Szállítási szerződés

Jogforrás: Ptk. 379-385. §-ok

Halasztott adásvétel Kereskedelmi törvény (1875. évi XXXVII. tc. 258. § 2.) pont): vétel eladás szándékával

Fogalma:

379. § (1) Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni.

Szállítási szerződés alanyai, létrehozatala:

Alanyai: megrendelő – szállító bármelyik pozícióban bárki állhat, tipikusan mindkét oldalon kereskedők (gazdasági társaságok, gazdálkodó jogalanyok) fordulnak elő Létrehozatala: konszenzuális szerződés (két egybehangzó akaratnyilatkozattal, nem szükséges írásbeli forma

Szállítási szerződés tárgya:

Közvetlen: tulajdon átruházás, felkészülés a teljesítésre

Közvetett: ipari tömegtermékek pl. műszaki cikkek (tv, hűtőgépek stb.)

Szállítási szerződés tartalma

Főkötelezettség: tulajdon átruházás ellenérték megfizetése.

A felek a dolog minőségét, a minőség és a mennyiség megvizsgálásának módját, a minőségi és a mennyiségi kifogásolás rendjét meghatározhatják szabványra, műszaki feltételre, más előírásra, mindkét fél által ismert szokványra vagy mintaszabályzatra utalással, mintával vagy részletes leírással.

Objektív elállás:

A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni.

Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a megrendelő elállása esetében – bármelyik fél kérelmére – a szerződést a jövőre nézve szünteti meg.

A megrendelő ilyenkor is köteles a szállító kárát megtéríteni (kártalanítás!!!).

Objektív elállás korlátai:

-Csak teljesítés előtt gyakorolható

-Csak a megrendelőt illeti meg

-Kártalanítás Előszállítás (határidő előtti teljesítés) tilos.

Készre-jelentési kötelezettség: a szállító köteles a megrendelőt a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni.

Akadályközlés: tájékoztatás a szolgáltatás várható késedelméről, vagy meghiúsulásáról (kárenyhítés)

Szállítási szerződés teljesítése:

Eltérő szakmai szokás hiányában a szállító a dolgot csomagolva és mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás és a tárolás időtartama alatt megóvja. A csomagolt és mérlegelt dolgot a szállító vagy a fuvarozó jelenlétében elegendő bruttósúly és darabszám szerint átvenni.

A minőség megvizsgálás helye a megrendelő telephelye. A megrendelő a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, valamint a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni. A megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.

Fuvarozó közben jöttével történő szállítás esetén a megrendelő köteles – a szállító érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a szállítót haladéktalanul értesíteni. Az előbbi intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

Tranzitjog: a megrendelő a dolgot az átvételtől számított három napon belül kicsomagolás és megvizsgálás nélkül továbbküldheti.

Ha a szállítónak közvetlenül harmadik személy részére kell a szolgáltatást teljesítenie, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot ennek kell elvégeznie. Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a szállítót és a megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A közreműködő hibás teljesítése alapján a szállító vele szemben mindaddig érvényesítheti jogait, amíg a megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt helytállni tartozik, feltéve, hogy a szállító a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

Powered by Best Hosting Planet Tárhely és Információ tecnológiai Szolgáltató. Created by Best Hosting Planet.