Együttműködési megállapodás

 

Barter Együttműködési Megállapodás

(Minta)

Amely létrejött egyrészről:

Cég megnevezése:

…………………………………………………….

Székhely:

…………………………………………………….

Cégjegyzékszám:

…………………………………………………….

Adószám:

…………………………………………………….

Bankszámlaszám:

…………………………………………………….

Cégszerűen képviseli:

…………………………………………………….

Másrészről:

Cég megnevezése:

…………………………………………………

Székhely:

………………………………………………….

Cégjegyzékszám:

………………………………………………….

Adószám:

………………………………………………….

Bankszámlaszám:

………………………………………………….

Cégszerűen képviseli:

………………………………………………….

Barter megállapodás, az alábbi feltételekkel:

…………………………………………………………………………..vállalj a barter keretében

az alábbi szolgáltatást/terméket biztosítja

………………………………………………………………………………………………………………

A barterbe adott szolgáltatás /termék értéke:…………………..Ft +ÁFA

Átadás, igénybevétel helye időpontja:……………………………………………………………..

amelyért elfogadja a

…………………………………………………………………………..cég részéről nyújtott

terméket/szolgáltatást.

………………………………………………………………………………………………………………..

A barterbe adott szolgáltatás /termék értéke:…………………..Ft +ÁFA

Átadás, igénybevétel helye időpontja:……………………………………………………………..

Pénzügyi elszámolás:

  • A megállapodásban foglalt terméket/szolgáltatást a felek érvényes tarifa szerinti áraikon nyújtják.
  • A megállapodásban foglalt szolgáltatások értéke azonos, ezért felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatban egymással szemben felmerülő követeléseiket és kötelezettségeiket összevezetik.
  • Felek megállapodnak abban, hogy a fentiekben felsorolt szolgáltatásokat a teljesítéshez kapcsolódóan tárgyhót követő hónap …….. -ig számlamozgás követi, a számlákat „barter, pénzügyi teljesítést nem igényel” megjelöléssel kell kiállítani.
  • Ha felek kötelezettségüknek nem tesznek eleget, vagy saját hibájukból részükről a teljesítés elmarad, a szolgáltatást teljesítő fél jogosult a korábban általa kiállított barterszámlát sztornírozni, és az általa nyújtott szolgáltatásokról teljes árú ….. napos fizetési határidővel, átutalással kiegyenlítendő – számlát kiállítani.
  • A megállapodásban nem részletezett kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadóak. A jelen megállapodást a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal egyezőt írják alá.
  • A megállapodás az aláírással egyidejűleg lép életbe és a megjelölt időpontig vagy visszavonásig érvényes.

Kelt:……………………………………………..

Cégszerű aláírása:

………………………………

Cégszerű aláírása:

………………………………

Powered by Best Hosting Planet Tárhely és Információ tecnológiai Szolgáltató. Created by Best Hosting Planet.