Category TÖRVÉNYI HÁTTÉR

Szerződészsegés (Ptk.)


XXV. fejezet

A szerződésszegés

A kötelezett késedelme

298. § A kötelezett késedelembe esik,

a) ha a szerződésben megállapított vagy a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt;

b) más esetekben, ha kötelezettségét a jogosult felszólítására nem teljesíti.

299. § (1) A kötelezett köteles megtéríteni a jogosultnak a késedelemből eredő kárát, kivéve ha bizonyítja, hogy a késedelem elhárítása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

(2) Ha a kötelezett késedelmét kimenteni nem tudja, felelős a szolgáltatás tárgyában a késedelem ideje alatt bekövetkezett minden kárért, kivéve ha bizonyítja, hogy az késedelem hiányában is bekövetkezett volna...

Read More

Szállítási szerződés


Szállítási szerződés

Jogforrás: Ptk. 379-385. §-ok

Halasztott adásvétel Kereskedelmi törvény (1875. évi XXXVII. tc. 258. § 2.) pont): vétel eladás szándékával

Fogalma:

379. § (1) Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni.

Szállítási szerződés alanyai, létrehozatala:

Alanyai: megrendelő – szállító bármelyik pozícióban bárki állhat, tipikusan mindkét oldalon kereskedők (gazdasági társaságok, gazdálkodó jogalanyok) fordulnak elő Létrehozatala: konszenzuális szerződés (két egybehangzó akaratnyilatkozattal, nem szükséges írásbeli forma

Sz...

Read More

Barter törvény magyarázat


A csere

378. § Ha a szerződő felek dolgok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében

8. A csere

378. § Ha a szerződő felek dolgok tulajdonának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget, az adásvétel szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ebben az esetben mindegyik fél eladó a saját szolgáltatása, és vevő a másik fél szolgáltatása tekintetében.

Sajátos adásvételi ügylet a csereszerződés, amelynek sajátossága, hogy az ellenszolgáltatást nem pénzben fizetik meg, hanem mindkét fél főkötelezettsége dolog szolgáltatás teljesítése...

Read More

Szerződések, csere (Ptk)


EGYES SZERZŐDÉSEK
XXXIII. fejezet
Az adásvétel és a csere
 

1 . Az adásvétel

365. § (1) Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani, a vevő pedig köteles a vételárat megfizetni és a dolgot átvenni.

(2) Adásvétel tárgya lehet minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból.

(3) Ingatlan adásvételének érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

(4) Az ingatlan-adásvétel hatálya a mezőgazdasági felszerelésre és jószágra csak akkor terjed ki, ha ebben a felek kifejezetten megállapodtak.

366. § (1) Ha vételárként piaci árat kötöttek ki, a teljesítési helynek megfelelő piacon a teljesítési időben kialakult középárat kell megfizetni.

Read More
Powered by Best Hosting Planet Tárhely és Információ tecnológiai Szolgáltató. Created by Best Hosting Planet.