Barter alanyai, tartalma

 

Barter ügyletek alanyai, tartalma

 

A barter ügyletek alanyai, tárgya, tartalma, megszűnése

Alanyai:

államok, bankok, (nemzetközi) kereskedők, szolgáltatók

Tárgya:

közvetlen: kölcsönös adásvétel

közvetett: ipari tömegtermékek, nyersanyagok, energiahordozók stb.

Tartalma: mindkét fél eladó és vevő egy pozícióban megszűnése: általában prompt (azonnali) ügyletek, de bizonyos fajtáik időben elhúzódhatnak ( visszavásárlási-, viszont vásárlási ügylet) Szállítási szerződés Jogforrás: Ptk. 379-385. §-ok

Halasztott adásvétel Kereskedelmi törvény (1875. évi XXXVII. tc. 258. § 2.) pont): vétel eladás szándékával

Fogalma: 379. § (1) Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott dolgot a kikötött későbbi időpontban vagy időszakban a megrendelőnek átadni, a megrendelő pedig köteles a dolgot átvenni és az árát megfizetni.

Szállítási szerződés alanyai, létrehozatala:

Alanyai: megrendelő – szállító bármelyik pozícióban bárki állhat, tipikusan mindkét oldalon kereskedők (gazdasági társaságok, gazdálkodó jogalanyok) fordulnak elő Létrehozatala: konszenzuális szerződés (két egybehangzó akaratnyilatkozattal, nem szükséges írásbeli forma

Szállítási szerződés tárgya:

Közvetlen: tulajdon átruházás, felkészülés a teljesítésre

Közvetett: ipari tömegtermékek pl. műszaki cikkek (tv, hűtőgépek stb.)

Szállítási szerződés tartalma:

Főkötelezettség: tulajdon átruházás ellenérték megfizetése. A felek a dolog minőségét, a minőség és a mennyiség megvizsgálásának módját, a minőségi és a mennyiségi kifogásolás rendjét meghatározhatják szabványra, műszaki feltételre, más előírásra, mindkét fél által ismert szokványra vagy mintaszabályzatra utalással, mintával vagy részletes leírással.

Objektív elállás: A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni. Ha a szerződéskötés előtt fennállott helyzetet nem lehet visszaállítani, vagy ha ezt nemzetgazdasági érdek vagy különös méltánylást érdemlő egyéb érdek indokolja, a bíróság a megrendelő elállása esetében – bármelyik fél kérelmére – a szerződést a jövőre nézve szünteti meg. A megrendelő ilyenkor is köteles a szállító kárát megtéríteni (kártalanítás!!!).

Objektív elállás korlátai

-Csak teljesítés előtt gyakorolható

-Csak a megrendelőt illeti meg

-Kártalanítás

Előszállítás (határidő előtti teljesítés) tilos.

Készre jelentési kötelezettség:

a szállító köteles a megrendelőt a teljesítés idejéről legalább három nappal előbb értesíteni.

Akadályközlés:

tájékoztatás a szolgáltatás várható késedelméről, vagy meghiúsulásáról (kárenyhítés)

Szállítási szerződés teljesítése:

– Eltérő szakmai szokás hiányában a szállító a dolgot csomagolva és mérlegelve adja át. A csomagolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a dolog épségét a fuvarozás   és a tárolás időtartama alatt megóvja.

– A csomagolt és mérlegelt dolgot a szállító vagy a fuvarozó jelenlétében elegendő bruttósúly és darabszám szerint átvenni.

– A minőség megvizsgálás helye a megrendelő telephelye.

– A megrendelő a mennyiségi ellenőrzés még el nem végzett részét, valamint a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított nyolc nap alatt megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan elvégezni.

– A megrendelő az észlelt minőségi hibát annak felfedezése után a szállítóval haladéktalanul közölni és egyben szavatossági igényét megjelölni köteles.

– A fuvarozó közben jöttével történő szállítás esetén a megrendelő köteles – a szállító érdekében – a fuvarozóval szembeni igény érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket megtenni, és erről a szállítót haladéktalanul értesíteni.

– Az előbbi intézkedések elmulasztása esetén a megrendelő nem követelheti a szállítótól azoknak a károknak a megtérítését, illetőleg felel azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna.

Tranzitjog:

– Ha a megrendelő a dolgot az átvételtől számított három napon belül kicsomagolás és megvizsgálás nélkül továbbküldheti.

-Ha a szállítónak közvetlenül harmadik személy részére kell a szolgáltatást teljesítenie, a mennyiségi és minőségi vizsgálatot ennek kell elvégeznie.

– Ha a harmadik személy az átvételkor mennyiségi vagy minőségi hibát észlel, köteles erről a szállítót és a megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

– A közreműködő hibás teljesítése alapján a szállító vele szemben mindaddig érvényesítheti jogait, amíg a megrendelővel szemben a szerződésszegés miatt helytállni tartozik, feltéve, hogy a szállító a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének eleget tett.

Powered by Best Hosting Planet Tárhely és Információ tecnológiai Szolgáltató. Created by Best Hosting Planet.